Metalne Konstrukcije U Zgradarstvu Pdf

Predavanja - METALNE KONSTRUKCIJE 3

Tek pred Drugi svetski rat zapoinje bri razvoj. Napon smicanja u telu zavrtnja ne treba da se proverava. Kako je razvojem mainske industrije znatno ubrzan i pojednostavljen proces proizvodnje zavrtnjeva, oni su se ponovo nametnuli kao konkurentno mehaniko spojno sredstvo. Oblast projektovanja metalnih konstrukcija koja ini znaajan deo ove knjige je obraena u skladu sa vaeom jugoslovenskom tehnikom regulativom.

Praktikum Za Metalne Konstrukcije

Montani nastavci u zavarenoj izradi, izvode se uglavnom kod statiki optereenih konstrukcija u zgradarstvu za povezivanje, slabije ili srednje napregnutih, elemenata. Optimalan prenik zavrtnja moe da se odredi iz uslova da je nosivost na smicanje Fv jednaka nosivosti na pritisak po omotau rupe Fb. Izduenje zavrtnja se meri mehanikim, ili elektrinim mernim instrumentima. Za ugaonike sa veom irinom krakova, postavljaju se po dva reda. Ukoliko doe do stvaranja ugljen monoksida on se oslobaa iz rastopa to prouzrokuje stvaranje pora u avu.

Koeficijent k zavisi od trenja izmeu navrtke i navoja zavrtnja, i izmeu navrtke i podlone ploice, kao i od dimenzija podlone ploice i geometrije navoja. Nazivnu meru zavrtnja definie debljina tela zavrtnja na mestu navoja d pa je oznaka za zavrtanj Md. Specijalni problemi prorauna, koji nisu obuhvaeni naim propisima i standardima, tretirani su prema savremenim meunarodnim propisima iz tih oblasti.

Vidljivost u pla enim oglasimaMetalne Konstrukcije u Zgradarstvu Dragan Budjevac

Preklopni spojevi su spojevi izmeu preklopljenih elemenata koji lee u dve paralelne ravni. Oiene povrine mogu da se zatite pre ugradnje zavrtnjeva. Sila zatezanja smanjuje pritisak u kontaktnom spoju koji je izazvan silom prednaprezanja, pa ova redukcija mora da se uzme u obzir, jer negativno utie na nosivost zavrtnja na proklizavanje. Mala visina daje otar koren ljeba koji dovodi do topljenja tog dela osnovnog materijala i curenja istopljenog metala. Efektivna debljina uljebljenih avova a treba da se odredi eksperimentalnim putem na osnovu probnih avova za svaki tip veze.

Za obraene zavrtnjeve se stavlja dopunska oznaka, u vidu dve crte ispod standardne oznake, kao to je prikazano u drugom redu tabele. Osnove metalnih konstrukcija, Spojna sredstva, Proraun i konstruisanje nastavaka i veza i Proraun i konstruisanje noseih elemenata elinih konstrukcija obraene osnove prorauna i konstruisanja. Ugaoni spojevi mogu da se izvedu pomou sueonih avova sa punom ili deliminom penetracijom ili pomou ugaonih avova. Spoj dobijen zavarivanjem treba da ima to ravnomernije upotrebne osobine, sline ili bolje od osobina osnovnog materijala. Sila prednaprezanja, koja izaziva zatezanje tela zavrtnja, preko navrtke, podloke i glave zavrtnja, vri pritezanje elemenata u spoju.

Prvi rezultati su bili zadovoljavajui u smislu dobrog prijema sila u vezi. Naime, kada se ugraeni, usijani zakivak ohladi do temperature ipod C, dolazi do njegovog skupljanja. Ovako oieni elementi moraju odmah da se ugrade u spoj. Oblici i dimenzije visokovrednih zavrtnjeva se razlikuju od obinih zavrtnjeva.

Primena ovog postupka je bila ograniena, jer se dobijao tvrd i krt av, usled prisustva ugljenika iz elektrode i uticaja gasova iz atmosfere. Ne treba ih koristiti za prijem sila zatezanja upravnih na ravan spoja, ve samo za prenos smicanja. Oni su danas, zbog niza nesumnjivih prednosti, skoro u potpunosti zamenili zakivke pri izradi montanih nastavaka.

Pomou njih se povezuju radioniki segmenti polusklopovi ili sklopovi tako da obrazuju jedinstvenu konstruktivnu celinu. Kod elemenata napregnutih na savijanje, treba uzeti u obzir slabljenje rupama za spojna sredstva u zategnutoj zoni, odnosno, uglavnom, samo u zategnutoj noici.

Metalne Konstrukcije u Zgradarstvu Dragan Budjevac

Primena ovih zavrtnjeva se ubrzo pokazala veoma povoljnom i sa ekonomskog stanovita, jer je ukupna cene veze sa prednapregnu-. Zbog spiralnog hoda navoja, do loma zavrtnja dolazi po preseku sa neto veim prenikom, koji se naziva ispitni presek. On, uglavnom, zavisi od poloaja i postupka zavarivanja.

ELI NE KONSTRUKCIJE U GRA EVINARSTVU - Zari Bu evac Stipani

Koncentracija napona koja se javlja na mestima otvora kod elemenata optereenih na zatezanje moe da se izrazi preko koeficijenta koncentracije napona k. Ovo odstupanje omoguava da neobraeni zavrtnjevi mogu lako da se ugrade na montai, bez prethodne predmontae u radionici. Najnepovoljniji poloaj za zavarivanje je iznad glave. Uvar je deo osnovnog materijala istopljenog prilikom zavarivanja. Direkni preklopni spojevi se javljaju kod elementa koji su meusobno preklopljeni na odreenoj duini.

One se uvek postavljaju ispod navrtke. Dalji prenos sila se odvija putem smicanja zakivka i pritiska po omotau rupe, tako da trenje ne uestvuje u ukupnom kapacitetu nosivosti veze. Meutim, veze sa epovima se primenjuju i danas, ali samo u specijalnim sluajevima, kada neki posebni uslovi diktiraju primenu veza sa potpuno slobodnom rotacijom.

Kod prve veze uoljiva su znaajna poetna pomeranja u vezi usled savijanja zavrtnjeva, dok su kod drugog tipa veze ova pomeranja zanemarljiva. Kod visokovrednih zavrtnjeva je izraeno zaobljenje na prelazu tela zavrtnja u glavu zavrtnja, kako bi se smanjila koncentracija napona usled sile prednaprezanja u telu zavrtnja. Vrsta loma veze zavisi od naina izrade rupe i duine zakivka. Ova rastojanja ne vae za toplo valjane profile. Od vrednosti koeficijenta k zavisi i intenzitet sekundarnih smiuih napona u zavrtnju izazvanih momentom torzije.

Predavanja - METALNE KONSTRUKCIJE 3

Pri ovom poloaju dolazi do odvajanja kapljica rastopa iz ljeba, oteanog ispunjenja ljeba, slabog uvarivanja osnovnog materijala i provarivanja korena ava. Zavarivanje se primenjuje za izradu osnovnih elemenata metalnih konstrukcija, irokog asortimana, kao to su I, U, sanduasti, kruni i drugi profili. Mogu, takoe, da se izvode u krunim ili ovalnim rupama. Zatitno sredstvo treba trajno da titi konstrukciju od korozije i istovremeno omoguava postizanje zadovoljavajueg koeficijenta trenja. Taj element moe da se postavi samo du slobodne visine profila!

Metalne Konstrukcije u Zgradarstvu Dragan Budjevac

Vidljivost u pla enim oglasima

Naprezanja u okastim tapovima mogu da se odrede primenom teorije prstenastih nosaa sa velikim zakrivljenjem, teorije ploa napregnutih u svojoj ravni, ili primenom metode konanih elemenata. Na radionikim crteima se, radi preglednosti i izbegavanja greaka, visokovredni zavrtnjevi predstavljaju posebnim oznakama. Ponaanje ovakvih veza je kompleksno, jer postoji veliki broj faktora koji utiu na raspodelu napona u okastim tapovima i u epu. Takoe se zahvaljuju Milanu Radenkoviu, Savi Krstiu i Ani Nekovi na uloenom trudu i strpljenju pri izradi velikog broja sloenih crtea, koji su uinili da grafiki prilozi budu izuzetni i prepoznatljivi.

Knjiga Metalne konstrukcije je prvenstveno namenjena studentima graevinskih i arhitektonskih fakulteta, kao i viih kola graevinske struke. Tom prilikom se primenjuje niz postupaka i operacija neophodnih za izradu elemenata konstrukcije od valjaonikih proizvoda, kao i za njihovo nastavljanje i meusobno povezivanje. Danas se montani nastavci, zbog brzine izvoenja, kvaliteta nastavka u gradilinim uslovima i obezbeenja projektovane geometrije konstrukcije, najee izvode. Meutim, ovi problemi su uspeno otklonjeni i danas su prednapregnuti visokovredni zavrtnjevi nezamenjivo spojno sredstvo, how to search pdf files on google kako u zgradarstvu tako i u mostogradnji. Zavrtnjevi sa prstenom su primenu nali u zgradarstvu.